TB tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19