KẾ HOẠCH THI CHẠY TRẠM THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ I, II

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2018 -2019,  Khoa Y- Trường Đại học Đông Á tổ chức thi chạy trạm thực hành học phần Điều dưỡng cơ sở 1, 2 cho sinh viên chính quy khóa  18 gồm 163 sinh viên như sau:

1. Bảng phân chia số lượng sinh viên cụ thể:

Ngày

Buổi

Lớp

Số lượng

Ghi chú

11/6/2019

Sáng

NU18A1A

53

 

Chiều

NU18A1A.

6

 

NU18A1B

47

 

12/6/2019

Sáng

NU18A2A

57

 

2. Bảng phân chia nội dung đề thi các trạm

-  Có 7 trạm, trong đó 3 trạm điều dưỡng cơ sở 1, 4 trạm điều dưỡng cơ sở 2. Mỗi trạm là một quy trình kỹ thuật được cắt phù hợp trong vòng 5 phút hoặc chuẩn bị dụng cụ.      

-  Sinh viên chạy trạm từ 1 cho đến 7, thời gian cho mỗi trạm là 5 phút, bao gồm cả thời gian đọc đề và thực hiện quy trình.

-  Sau 02 lượt chạy sẽ đổi đề 1 lần

-  Điểm của học phần Điều dưỡng cơ sở 1 là điểm trung bình (ĐTB) của các trạm 1,2,3. Điểm của học phần Điều dưỡng cơ sở 2 là điểm trung bình (ĐTB) của các trạm 4,5,6,7. ĐTB ≥ 5 điểm => Đạt

-  Đề thi sẽ được chuyển cho các thầy/cô chấm thi vào trước ngày thi 1 ngày để chuẩn bị dụng cụ.