Điều dưỡng sản phụ khoa

Học kỳ Mã học phần Tên học phần Học kỳ Mã học phần Tên học phần
Năm 1
HK 1 ENGL2001 Pronunciation 1 HK 2 ENGL2002 Pronunciation 2
ENGL3003 Commmunication 1 ENGL3004 Commmunication 2
PHIL2002 Kinh tế chính trị Marx-Lenin PHIL3001 Triết học Marx-Lenin
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh
PHIL2004 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam SKIL1002 KN giao tiếp thuyết trình
SKIL1001 Phương pháp học đại học NURS4009 Giải phẩu - Sinh lý
SKIL2003 KN viết, soạn thảo văn bản NURS2006 Giáo dục sức khỏe (SK) - Nâng cao SK hành vi con người
SKIL2004 KN truyền thông NURS2012 Dược lý
INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT NURS2013 Miễn dịch - sinh lý bệnh
GLAW1001 Pháp luật1 NURS3010 Điều dưỡng cơ sở 1
NURS1002 Nhập môn nghề nghiệp NURS3011 Điều dưỡng cơ sở 2
NURS2003 Tâm lý - đạo đức y học & giao tiếp trong thực hành điều dưỡng (theo phương pháp Nhật Bản) PHYE1001 Giáo dục thể chất 1
NURS3008 Hóa sinh & Di truyền học  
NURS2004 Vi khuẩn & Ký sinh trùng
NURS1005 Kiểm soát nhiễm khuẩn
Năm 2
HK 3 INFO2003 Chuẩn MOS Excel HK 4 PHIL3001 Triết học Marx-Lenin
ENGL3005 Communication 3 SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa học
SKIL2004 KN truyền thông ENGL3006 Communication 4
NURS1014 Pháp luật chuyên ngành Điều dưỡng NURS2049 Tin học chuyên ngành
NURS2007 Dinh dưỡng tiết chế - Vệ sinh an toàn thực phẩm NURS3019 Thực hành chăm sóc SK người lớn bệnh ngoại khoa
NURS1048 Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn BV NURS4020 Đề án việc làm 2
NURS3015 Đề án việc làm 1 NURS3021 Chăm sóc SK Trẻ em
NURS4016 Chăm sóc SK người lơn bệnh Nội khoa 1,2 NURS2022 Thực hành chăm sóc SK trẻ em
NURS3017 Thực hành chăm sóc SK người lớn bệnh nội khoa 1,2 NURS1023 Chăm sóc SK phụ nữ - bà mẹ -gia đình
NURS4018 Chăm sóc SK ngưởi lớn bệnh ngoại khoa 1,2 NURS2024 Thực hành Chăm sóc SK phụ nữ - bà mẹ - gia đình
PHYE1002 Giáo dục thể chất 2 NURS1025 Chăm sóc SK truyền nhiễm - lao
  NURS2026 Thực hành chăm sóc SK người bệnh truyền nhiễm - lao
PHYE1003 Giáo dục thể chất 3
Năm 3
HK 5 SKIL1006 KN tìm việc HK 6 ENGL4008 Enghlish Toeic 1
PHIL2002 Kinh tế chính trị Marx-Lenin ENGL4009 Enghlish Toeic 2
NURS3046 TA chuyên ngành Điều dưỡng ENGL4010 Enghlish Toeic 3
ENGL3007 Communication 5 ENGL4011 Enghlish Toeic 4
NURS.1.047 Thống kê y học (phần mềm SPSS) ENGL3012 Enghlish Toeic 5
NURM2029 Chăm sóc phụ nữ ngoài thời kỳ thai nghén  
NURM2030 Thực hành chăm sóc phụ nữ ngoài thời kỳ thai nghén
NURM2027 Chăm sóc bà mẹ hậu sản - Sơ sinh
NURM2028 Thực hành chăm sóc bà mẹ hậu sản - sơ sinh
NURM2025 Dân số -  kế hoạch hóa gia đình
NURM1026 Thực hành dân số -kế hoạch hóa gia đình
NURM1033 Chăm sóc SK vị thành niên - mãn kinh
NURM1034 Thực  hành chăm sóc SK vị thành niên - mãn kinh
Năm 4
HK 7 PHIL3001 Triết học Marx-Lenin HK 8 NURS7045 Thi cuối khóa
PHIL2002 Kinh tế chính trị Marx-Lenin  
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2004 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
SKIL1006 Kỹ năng tìm việc
NURM2035 Chăm sóc thai sản - bệnh lý mẹ
NURM1036 Thực hành chăm sóc  thai sản - bệnh lý mẹ
NURM2037 Cấp cứu sản phụ khoa
NURM2038 Thực hành cấp cứu sản phụ khoa
NURM2039 Chăm sóc SK trẻ em
NURM2040 Thực hành chăm sóc SK  trẻ em
NURS2043 Điều dưỡng cộng đồng - Sức khỏe môi trường
NURS2044 Thực hành điều dưỡng  cộng đồng
NURS1041 Quản lý nghiệp vụ trong điều dưỡng/sản phụ khoa
NURS2042 Thực hành nghiệp vụ quản lý trong điều dưỡng/sản phụ khoa
NURS1032 An toàn người bệnh