Thông báo "Thời gian học Giáo dục Quốc phòng - An ninh đối với sinh viên khóa 2020-2024"

Thông báo số 605/TB-ĐHĐA-GDQP ngày 29/4/2022 về thời gian học GDQP - An ninh đối với SV Khóa 2020 - 2024.