Thông báo số 1549/TB-ĐHĐA-CTSV ngày 26/9/2022

về việc phòng chống bão Noru - cơn bão số 4