Thi chạy trạm trong đánh giá kết quả học tập Giải phẫu

Bằng nhiều hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên như: thi tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, xử lý tình huống, báo cáo... hình thức thi chạy trạm thường được dùng để đánh giá sinh viên khi học thực hành tại lab.

Đánh giá kết quả học tập là khâu quan trọng trong quá trình đào tạo. Xây dựng được hình thức và phương pháp đánh giá chính xác, phù hợp với nội dung và mục tiêu đào tạo cũng được khoa Y trường ĐH Đông Á xem trọng.

Việc kiểm tra ĐGKQHT không chỉ nhằm mục đích đánh giá kết quả quá trình học tập của người học, mà còn là nguồn thông tin phản hồi giúp người dạy nắm bắt được chất lượng, phương pháp của việc giảng dạy, từ đó có điều chỉnh thích hợp cho công tác giảng dạy của mình.

Hiện nay, khoa và nhà trường có nhiều hình thức thi, kiểm tra khá phong phú: trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, xử lý tình huống, báo cáo... và hình thức thi chạy trạm thường được dùng để đánh giá sinh viên khi học thực hành tại lab.