LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019 (GIAI ĐOẠN 2) (CHÍNH QUY BAN NGÀY)

NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2018-2019

1. DD15A1.1,1.2,1.3

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 General English 4 DD15A1.1 08/01/2019 9h30 501    
DD15A1.2 08/01/2019 9h30 502    
1 Dinh dưỡng tiết chế DD15A1.3 10/01/2019 9h30 501    

 

2. NU16A1,A2,A3,A4

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình NU16A1 07/01/2019 13h30 501 502  
NU16A2 07/01/2019 13h30 502    
NU16A3 07/01/2019 13h30 503 504  
NU16A4 07/01/2019 13h30 508 504  
2 Chăm sóc sức khỏe trẻ em NU16A1 10/01/2019 13h30 501 502  
NU16A2 10/01/2019 13h30 502    
NU16A3 10/01/2019 13h30 503 504  
NU16A4 10/01/2019 13h30 508 504  
3 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực NU16A1 12/01/2019 13h30 505 507  
NU16A2 12/01/2019 13h30 507    
NU16A3 12/01/2019 13h30 508 509  
NU16A4 12/01/2019 13h30 509    
3 Chăm sóc người bệnh cần phục hồi chức năng NU16A1 14/01/2019 15h30 501 502  
NU16A2 14/01/2019 15h30 502    
NU16A3 14/01/2019 15h30 503 504  
NU16A4 14/01/2019 15h30 508 504  
5 Chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần NU16A1 16/01/2019 15h30 501 502  
NU16A2 16/01/2019 15h30 502    
NU16A3 16/01/2019 15h30 503 504  
NU16A4 16/01/2019 15h30 508 504  
6 An toàn người bệnh NU16A1 18/01/2019 13h30 501 502  
NU16A2 18/01/2019 13h30 502    
NU16A3 18/01/2019 13h30 503 504  
NU16A4 18/01/2019 13h30 508 504  

 

3. NU17A1,A2,A3,A4,CLC

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 1 NU17A1 07/01/2019 15H30 501 502  
NU17A2 07/01/2019 15H30 503 502  
NU17A3 07/01/2019 15H30 504 506  
NU17A4 07/01/2019 15H30 505    
NU17A1. 07/01/2019 15H30 506    
NU17CLC 07/01/2019 15H30 506    
2 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 1 NU17A1 10/01/2019 15H30 501 502  
NU17A2 10/01/2019 15H30 503 502  
NU17A3 10/01/2019 15H30 504 506  
NU17A4 10/01/2019 15H30 505    
NU17A1. 10/01/2019 15H30 506    
NU17CLC 10/01/2019 15H30 506    
3 Miễn dịch - sinh lý bệnh NU17A3 12/01/2019 15H30 504 506  
NU17A4 12/01/2019 15H30 505    
NU17A1. 12/01/2019 15H30 506    

 

4. NU16G1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Chăm sóc sức khỏe người bệnh cần phục hồi chức năng NU16G1 14/01/2019 15h30 508    

 

5. NU17G1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình NU17G1 07/01/2019 13h30 508    
2 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 1+2 NU17G1 07/01/2019 15H30 505    
3 Chăm sóc sức khỏe trẻ em NU17G1 10/01/2019 13h30 508    
4 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực NU17G1 12/01/2019 13h30 509    
5 Miễn dịch - sinh lý bệnh NU17G1 12/01/2019 15H30 506    
6 An toàn người bệnh NU17G1 18/01/2019 13h30 508