KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

ĐỢT THI NGÀY 16-17/5/2019

Phòng QLĐT&CTSV thông báo kết quả đánh giá Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Tiếng Anh) đợt thi ngày 16-17/5/2019

Kết quả đạt yêu cầu: Bậc Đại học >= 450 điểm; Bậc Cao đẳng >=350 điểm

Xem kết quả tại đây