Giá trị dinh dưỡng của rau sứng (Strophioblachia fimbricalyx Boerl.) thu hái ở Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam