Điều dưỡng đa khoa (Đại học liên thông)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 English 3 4
Giải phẫu – Sinh lý học 2
Dược lý 2
Miễn dịch-Sinh lý bệnh 2
Triệu chứng học nội khoa 3
Triệu chứng học ngoại khoa 3
Triệu chứng học Nhi Khoa 2
Học kỳ 2 Các xã hội trên thế giới 2
Phương pháp nghiên cứu khoa học y học 1
Quản lý công việc 1
Điều dưỡng cơ sở 1 1
Điều dưỡng cơ sở 2 1
Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 1+2 (lý thuyết) 2
Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 1+2 (lý thuyết) 2
Chăm sóc sức khỏe trẻ em (lý thuyết) 1
Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 1+2 (thực hành) 1
Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 1+2 (thực hành) 1
Chăm sóc sức khỏe trẻ em (thực hành) 1
Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực (lý thuyết) 1
Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm (lý thuyết) 2
English 4 4
Giáo dục thể chất (Tự chọn 2) 1
Giáo dục quốc phòng 2
Năm 2 Học kỳ 3 Quản lý điều dưỡng 2
Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực (thực hành) 1
Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm (thực hành) 1
Thực tập tốt nghiệp 2
Thi tốt nghiệp 6