Điều dưỡng đa khoa (Đại học)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Phương pháp học đại học 1
Làm việc nhóm 1
Văn hóa tổ chức 1
Tin học đại cương 2
Anh văn giao tiếp 2
Giải phẫu học 3
Sinh lý học 3
Hóa sinh 3
Tâm lý y học-đạo đức y học 2
Học kỳ 2 Giao tiếp thực hành 1
Kỹ năng viết 1
Dược lý 3
Vi sinh vật-Ký sinh trùng 3
Di truyền Y học 2
Điều dưỡng cơ sở 1 4
Điều dưỡng cơ sở 2 4
Kiểm soát nhiễm khuẩn trong TH ĐD (LT) 1
GDTC (TD và điền kinh) 1
Giáo dục quốc phòng 8
Năm 2 Học kỳ 3 Quản lý công việc 1
TOIEC 4
Miễn dịch-Sinh lý bệnh 3
Triệu chứng học Nội khoa 3
CSSK người lớn bệnh nội khoa 1+2 (LT) 4
CSSK người lớn bệnh nội khoa 1(TH) 1
Kiểm soát nhiễm khuẩn trong TH ĐD(TH)( 1
GDTC (tự chọn 1) 1
TH tại bệnh viện 2
Học kỳ 4 Phương pháp NCKH 1
Tư duy phản biện và sáng tạo 2
Triệu chứng học Ngoại khoa 3
CSSK người lớn bệnh ngoại khoa 1+2 (LT) 4
Triệu chứng học Nhi khoa 2
CSSK người lớn bệnh nội khoa 2 (TH) 2
CSSK người lớn bệnh ngoại khoa 1+2(TH) 3
TH tại bệnh viện 5
GDTC (Tự chọn 2) 1
Năm 3 Học kỳ 5 Nghệ thuật Điều dưỡng 2
An toàn người bệnh 2
CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình (LT) 2
CS người bệnh cấp cứu và CS tích cực (LT) 2
CSSK trẻ em (LT) 2
Quản lý Điều dưỡng 2
Sức khỏe-Nâng cao SK và hành vi con người 2
CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình (TH) 2
CS người bệnh cấp cứu và CS tích cực (TH) 2
TH tại bệnh viện 4
Học kỳ 6 Xác suất – thống kê y học 2
Dịch tể học 2
CSSK cộng đồng 2
Pháp luật-TCYT 2
CSSK người tâm thần (LT) 2
CSSK người bệnh truyền nhiễm (LT) 2
CS người bệnh cần PHCN(LT) 1
CSSK trẻ em (TH) 2
CSSK người tâm thần (TH) 1
CS người bệnh cần PHCN (TH) 1
TH tại bệnh viện 4
Năm 4 Học kỳ 7 Nâng cao năng lực điều dưỡng 2
Phỏng vấn và tìm việc làm 1
Anh văn chuyên ngành 2
Triết học Mác-Lenin 2
Tư tưởng HCM 2
Đường lối ĐCS VN 2
Sức khỏe-Môi trường 2
CSSK người cao tuổi (LT) 1
Y học cổ truyền 2
Dinh dưỡng và tiết chế 2
Thực tập cộng đồng 2
CSSK người cao tuổi (TH) 1
CSSK người bệnh truyền nhiễm (TH) 1
TH tại bệnh viện 4
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp (12 tuần) 4
Khóa luận TN / thi tốt nghiệp 6