Các bước quy trình thực tập bệnh viện

Đối tượng: sinh viên liên thông

1. Sinh viên năm rõ thời gian, chỉ tiêu và nội dung các học phần phải thực tập tại Bệnh viện (theo kế hoạch của khoa thông qua Cố Vấn học tập)

2. Sinh viên hiểu được mình thuộc đối tượng thực tập nào: được phép thực tập tại nơi công tác hay phải đi theo kế hoạch, hợp đồng của trường với Bệnh viện ( thông qua Cố Vấn học tập)

2.1. Đối với sinh viên đi thực tập theo Kế hoạch, hợp đồng của trường với bệnh viện

  • Sinh viên đến bệnh viện thực tập dưới sự giám sát, quản lý của Điều dưỡng đã được trường kí hợp đồng làm giám sát tại chổ.
  • Nộp 1 bệnh án có kế hoạch chăm sóc cho lớp trưởng sau mỗi học phần sinh viên thực tập. Lớp trưởng có trách nhiệm chuyển về cho Cố vấn học tập.

2.2. Đối với sinh viên thực tập tại nơi công tác

  • Bám sát thời gian thực tập học phần theo kế hoạch của khoa thông qua cố vấn học tập
  • Nộp 1 bệnh án có kế hoạch chăm sóc cho lớp trưởng sau mỗi học phần sinh viên thực tập. Lớp trưởng có trách nhiệm chuyển về cho Cố vấn học tập