[Thông báo] Đăng ký tham gia tập huấn và phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện công văn về việc tăng cường tập huấn và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Khoa Y trường Đại học Đông Á tổ chức cho sinh viên đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 khi có điều động.

Vậy khoa thông báo đến toàn thể sinh viên của khoa, sinh viên đăng ký tham gia tại CVHT của lớp mình trước 15h ngày 03/06/2021.

- Nội dung tập huấn: tập huấn đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Người hướng dẫn: 04 Giảng viên khoa Y trường Đại học Đông Á (đã được tập huấn của Bộ Y tế)

- Thời gian tập huấn: 8h00 ngày 05/06/2020